Algemene voorwaarden

Created with Sketch.Welkom bij de algemene voorwaarden van Proud to Share

• Artikel 1. – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Website: de website Proud to Share is tot stand gehouden
door DFAM digital agency.
Advertentie: een op de website geplaatste advertentie,
waarin producten of diensten worden aangeboden c.q. gevraagd;
Adverteerder: degene die een advertentie plaatst op de
website;
Gebruiker: degene die, anders dan als adverteerder,
gebruik maakt van de website;
Overeenkomst: enige Overeenkomst tussen adverteerder
en gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de website;
Persoonsgegevens: de door adverteerder of gebruiker
verstrekte gegevens, waaronder naam, woonplaats en Emailadres.

• Artikel 2. – Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op
de relatie tussen adverteerders respectievelijk gebruikers
enerzijds en Proud to Share anderzijds.
2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene
Voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

• Artikel 3. – Advertentie plaatsing
3.1 Door het plaatsen van een advertentie op de website
komt een Overeenkomst tot stand tussen de adverteerder
en Proud to Share. Daarbij gelden de huisregels zoals
weergegeven op de website, alsmede deze Algemene
Voorwaarden.
3.2 Door het aanbieden van een advertentie geeft
adverteerder Proud to Share toestemming de in de
advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel
fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de
website.
3.3 Proud to Share spant zich naar redelijkheid in te
bewerkstelligen dat de adverteerder reacties op zijn
advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen
en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de website,
alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en
het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen
van de website als geheel. Proud to Share is uitdrukkelijk
geen partij bij enige Overeenkomst die als gevolg van het
gebruik maken van de website tot stand komt tussen
adverteerder en gebruiker.

• Artikel 4. – Inhoud van de advertentie
4.1 De adverteerder draagt er zorg voor dat de
omschrijving van een aangeboden product of dienst
overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en
volledig is.
4.2 De adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van
fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten
op de website.
4.3 De informatie die door adverteerder in een advertentie
of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient
rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of
gezochte product of dienst. De advertentie mag worden gebruikt als
algemeen communicatiemiddel en mag eveneens dienen
om diensten en/of producten van een adverteerder in het
algemeen aan te prijzen. Indien in een advertentie een link
naar de website van de adverteerder is opgenomen dient
deze relevant te zijn.
4.4 Een advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in
de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden
producten of diensten naar hun aard en soort behoren.
4.5 Ook voor het overige dient de inhoud van de
advertentie te voldoen aan de huisregels voor de inhoud
van advertenties zoals weergegeven op de website,
waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt
beschouwd.
4.6 Proud to Share behoudt zich het recht voor zonder
opgave van redenen advertenties voortijdig te verwijderen,
teksten van advertenties in te korten of te wijzigen en/of
aangebrachte foto-links of fotomateriaal te
verwijderen. Proud to Share zal hiertoe in ieder geval, doch
niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met
deze Algemene Voorwaarden of met de in 4.5 bedoelde
regels. De adverteerder zal in geen van de in dit lid
bedoelde gevallen recht hebben op enige vorm van
schadevergoeding.
4.7 De adverteerder is verplicht er omgaand zorg voor te
dragen dat de advertentie wordt verwijderd of aangepast
zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer
beschikbaar is.

• Artikel 5. – Vrijwaring
5.1 De adverteerder draagt er zorg voor dat de advertentie
en/of de in de advertentie aangeboden producten en/of
diensten geen inbreuk maken op rechten van derden,
waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat
deze geen wet en/of regelgeving schenden, niet
aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of
misleidend zijn.
5.2 Adverteerder vrijwaart Proud to Share tegen alle
aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het
beweerdelijk niet voldaan zijn aan het sub 5.1 bepaalde.
De adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van
verweer die terzake door Proud to Share moeten worden
gemaakt.

• Artikel 6. – Beperking van aansprakelijkheid
6.1 Proud to Share is niet aansprakelijk voor schade die
direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat
adverteerders of gebruikers van de website
maken. Proud to Share is niet aansprakelijk voor
gedragingen van adverteerders of gebruikers, voor de
inhoud van advertenties of voor de producten en diensten
die worden aangeboden.
6.2 De informatie die door Proud to Share zelf op de
website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid
samengesteld. Niettemin is Proud to Share niet aansprakelijk
voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden.
6.3 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van
adverteerders of gebruikers, waaronder begrepen
gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen,
schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van
gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

• Artikel 7. – Helpdesk
7.1 Proud to Share stelt aan adverteerders en gebruikers
een Helpdesk ter beschikking, waar zij per E-mail terecht
kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing
van advertenties.
7.2 De Helpdesk beantwoordt de gestelde vragen naar
vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter
opgevolgd op eigen risico. Proud to Share is niet
aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als
gevolg van door de Helpdesk verstrekte adviezen.

• Artikel 8. – Gebruik van Persoonsgegevens
8.1 Indien gebruik wordt gemaakt van de website, dienen
de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot, naam,
woonplaats en E-mailadres volledig, juist en actueel te zijn.
Gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige
wijze gebruik te maken van de website.
8.2 In het kader van onze dienstverlening
legt Proud to Share gegevens vast. Proud to Share gebruikt
deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende
Overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Bij de
Helpdesk kun je eveneens inzage vragen in de
Persoonsgegevens die van jou zijn verwerkt -en eventueel
foutief verwerkte Persoonsgegevens laten corrigeren.
8.3 Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden
worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden,
wanneer hiervoor een technische noodzaak is en om te
voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of
instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader
van het tegengaan van misbruik van de website. In
laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP
adressen beschikbaar worden gesteld.
8.4 Op de website worden algemene bezoekgegevens
bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het
doel hiervan is om de inrichting van de website te
optimaliseren.
8.5 Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die
een website op jouw computer
achterlaat. Proud to Share gebruikt cookies om het
navigeren in de website te vergemakkelijken, om het
gebruik van de website te kunnen analyseren en om
daarmee de website te kunnen optimaliseren.
8.6 Het is gebruikers en adverteerders alleen toegestaan
gebruik te maken van via de website verkregen
(persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een
mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is
verboden, waaronder: het verzenden van (ongevraagde)
E-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op
de inhoud van de advertentie, zulks ongeacht of het
boodschappen betreft van commerciële aard; het
verzamelen van E-mailadressen van gebruikers en/of
adverteerders.
Meer informatie over ons gebruik van persoonsgegevens
vind je op de pagina Privacybeleid.

• Artikel 9. – Beveiliging
9.1 Proud to Share spant zich naar redelijkheid in haar
systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige
vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende
technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer,
waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand
van de techniek.
9.2 Proud to Share is echter niet aansprakelijk voor verlies
van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig
verkregen toegang tot computers of bestanden, via
advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige
programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het
gebruik dat van de website wordt gemaakt.

• Artikel 10. – Sites en diensten van derden
10.1 De website en advertenties kunnen verwijzingen
bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink,
banner of button) naar websites van
derden. Proud to Share heeft geen zeggenschap over deze
websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
deze websites.
10.2 Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van
diensten van externe dienstverleners zijn de voorwaarden
en privacyregels van deze dienstverleners van
toepassing. Proud to Share is niet verantwoordelijk voor de
rechtshandelingen c.q. het beleid van deze
dienstverleners.

• Artikel 11. – Reageren
11.1 Het reageren op geadverteerde producten via de
website geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid
voor adverteerder en gebruiker om tot elkaar te komen.
Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst
vindt plaats in direct contact tussen adverteerder en
gebruiker. Proud to Share is daarbij op geen enkele wijze
partij.
11.2 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op
advertenties wordt gereageerd als de gebruiker niet
werkelijk geïnteresseerd is. Misbruik van het reageren op
advertenties op de website wordt niet getolereerd en heeft
uitsluiting van gebruik tot gevolg.

• Artikel 12. – Uitsluiting
12.1 Proud to Share behoudt zich het recht voor om
adverteerders en gebruikers uit te sluiten van elk gebruik
van de website indien op enigerlei wijze in strijd wordt
gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden
en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden.
12.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het
recht van Proud to Share om rechtsmaatregelen te nemen
en/of schadevergoeding te vorderen.

• Artikel 13. – Intellectuele eigendom
13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking
tot de website, waaronder begrepen de teksten,
afbeeldingen, vormgeving, foto ́s, beeld- en/of
geluidsmateriaal, formats, software, merken en
domeinnamen, berusten bij Proud to Share respectievelijk
haar licentiegevers.
13.2 Het is gebruikers en adverteerders verboden om de
website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen
danwel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of
anderszins) zonder toestemming
van Proud to Share uitgezonderd het in algemene zin linken
naar de website en het verwijzen naar een advertentie
door middel van de ‘Stuur naar vriend(in)’ link.

• Artikel 14. – Slotbepalingen
14.1 Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene
Voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid
van de overige bepalingen.
14.2 Op de Overeenkomst tussen Proud to Share en de
adverteerder is Nederlands recht van toepassing. Alle uit
deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in
goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden
gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter te Hilversum.
14.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen
door Proud to Share worden gewijzigd. De gewijzigde
voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website.
Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van
toepassing.

• Alle rechten voorbehouden.
Proud to Share is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade
die voortkomt uit geplaatste advertenties.