Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Proud to Share

Welkom bij de algemene voorwaarden van Proud to Share

• Artikel 1. – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Website: de website Proud to Share is tot stand gehouden
door DFAM digital agency. Advertentie: een op de website geplaatste advertentie, waarin producten of diensten worden aangeboden c.q. gevraagd;

Adverteerder: degene die een advertentie plaatst op de website;

Gebruiker: degene die, anders dan als adverteerder, gebruik maakt van de website;

Overeenkomst: enige Overeenkomst tussen adverteerder en gebruiker die voortvloeit uit het gebruik van de website;

Persoonsgegevens: de door adverteerder of gebruiker verstrekte gegevens, waaronder naam, woonplaats en Emailadres.

• Artikel 2. – Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op
de relatie tussen adverteerders respectievelijk gebruikers enerzijds en Proud to Share anderzijds.

2.2 De toepasselijkheid van andere Algemene Voorwaarden dan de onderhavige is uitgesloten.

• Artikel 3. – Advertentie plaatsing 

3.1 Door het plaatsen van een advertentie op de website komt een Overeenkomst tot stand tussen de adverteerder
en Proud to Share. Daarbij gelden de huisregels zoals weergegeven op de website, alsmede deze Algemene
Voorwaarden.

3.2 Door het aanbieden van een advertentie geeft adverteerder Proud to Share toestemming de in de advertentie vervatte informatie, inclusief eventueel fotomateriaal en/of hyperlinks te (doen) plaatsen op de
website.

3.3 Proud to Share spant zich naar redelijkheid in te bewerkstelligen dat de adverteerder reacties op zijn advertentie krijgt. Zij doet dit door het beschikbaar stellen en zoveel mogelijk toegankelijk houden van de website, alsmede o.a. door het aanbrengen van een rubricering en het aantrekkelijk houden en onder de aandacht brengen van de website als geheel. Proud to Share is uitdrukkelijk geen partij bij enige Overeenkomst die als gevolg van het gebruik maken van de website tot stand komt tussen adverteerder en gebruiker.

• Artikel 4. – Inhoud van de advertentie

4.1 De adverteerder draagt er zorg voor dat de omschrijving van een aangeboden product of dienst overeenkomt met de werkelijkheid en derhalve juist en

volledig is.

4.2 De adverteerder is gerechtigd tot het plaatsen van fotomateriaal bij het aanbieden van producten of diensten
op de website.

4.3 De informatie die door adverteerder in een advertentie of in daarop volgend contact wordt verstrekt, dient rechtstreeks verband te houden met het te verkopen of gezochte product of dienst. De advertentie mag worden gebruikt als algemeen communicatiemiddel en mag eveneens dienen om diensten en/of producten van een adverteerder in het algemeen aan te prijzen. Indien in een advertentie een link naar de website van de adverteerder is opgenomen dient
deze relevant te zijn.

4.4 Een advertentie mag uitsluitend worden geplaatst in de rubriek waarin de desbetreffende aangeboden producten of diensten naar hun aard en soort behoren.

4.5 Ook voor het overige dient de inhoud van de advertentie te voldoen aan de huisregels voor de inhoud van advertenties zoals weergegeven op de website, waarvan de inhoud als hier herhaald en ingelast wordt beschouwd.

4.6 Proud to Share behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen advertenties voortijdig te verwijderen, teksten van advertenties in te korten of te wijzigen en/of aangebrachte foto-links of fotomateriaal te verwijderen. Proud to Share zal hiertoe in ieder geval, doch niet uitsluitend, overgaan in geval is gehandeld in strijd met deze Algemene Voorwaarden of met de in 4.5 bedoelde regels. De adverteerder zal in geen van de in dit lid bedoelde gevallen recht hebben op enige vorm van schadevergoeding.

4.7 De adverteerder is verplicht er omgaand zorg voor te dragen dat de advertentie wordt verwijderd of aangepast zodra een daarin aangeboden product of dienst niet langer beschikbaar is.

• Artikel 5. – Vrijwaring

5.1 De adverteerder draagt er zorg voor dat de advertentie en/of de in de advertentie aangeboden producten en/of diensten geen inbreuk maken op rechten van derden, waaronder rechten van intellectuele eigendom, en dat deze geen wet en/of regelgeving schenden, niet aanstootgevend, obsceen, beledigend, onjuist of misleidend zijn.

5.2 Adverteerder vrijwaart Proud to Share tegen alle aanspraken van derden die gebaseerd zijn op het beweerdelijk niet voldaan zijn aan het sub 5.1 bepaalde. De adverteerder is aansprakelijk voor alle kosten van verweer die terzake door Proud to Share moeten worden gemaakt.

• Artikel 6. – Beperking van aansprakelijkheid

6.1 Proud to Share is niet aansprakelijk voor schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik dat adverteerders of gebruikers van de website maken. Proud to Share is niet aansprakelijk voor gedragingen van adverteerders of gebruikers, voor de inhoud van advertenties of voor de producten en diensten die worden aangeboden.

6.2 De informatie die door Proud to Share zelf op de website is geplaatst is met grote zorgvuldigheid samengesteld. Niettemin is Proud to Share niet aansprakelijk voor daarin opgetreden onjuistheden of onvolledigheden. 

6.3 Iedere aansprakelijkheid voor indirecte schade van adverteerders of gebruikers, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade door verlies van gegevens, is uitdrukkelijk uitgesloten.

• Artikel 7. – Helpdesk

7.1 Proud to Share stelt aan adverteerders en gebruikers een Helpdesk ter beschikking, waar zij per E-mail terecht kunnen met vragen over en problemen met de plaatsing van advertenties. 7.2 De Helpdesk beantwoordt de gestelde vragen naar vermogen en naar beste kunnen. Adviezen worden echter opgevolgd op eigen risico. Proud to Share is niet aansprakelijk voor eventuele schade die ontstaat als gevolg van door de Helpdesk verstrekte adviezen. 

• Artikel 8. – Gebruik van Persoonsgegevens

8.1 Indien gebruik wordt gemaakt van de website, dienen de gegevens waaronder, doch niet beperkt tot, naam, woonplaats en E-mailadres volledig, juist en actueel te zijn. Gebruiker garandeert wettelijk bevoegd te zijn om op enige wijze gebruik te maken van de website. 

8.2 In het kader van onze dienstverlening legt Proud to Share gegevens vast. Proud to Share gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van de betreffende Overeenkomst en voor haar overige dienstverlening. Bij de Helpdesk kun je eveneens inzage vragen in de Persoonsgegevens die van jou zijn verwerkt -en eventueel foutief verwerkte Persoonsgegevens laten corrigeren. 

8.3 Persoonsgegevens zullen uitsluitend aan derden worden verstrekt binnen de hier beschreven voorwaarden, wanneer hiervoor een technische noodzaak is en om te voldoen aan een verzoek van opsporingsambtenaren en/of instanties die zijn belast met rechtshandhaving in het kader van het tegengaan van misbruik van de website. In laatstgenoemd geval kunnen ook gegevens omtrent IP adressen beschikbaar worden gesteld. 

8.4 Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

8.5 Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op jouw computer achterlaat. Proud to Share gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren.

8.6 Het is gebruikers en adverteerders alleen toegestaan gebruik te maken van via de website verkregen (persoons)gegevens met het oog op het sluiten van een mogelijke Overeenkomst. Gebruik voor enig ander doel is verboden, waaronder: het verzenden van (ongevraagde) E-mail(s) waarvan de inhoud niet direct betrekking heeft op de inhoud van de advertentie, zulks ongeacht of het boodschappen betreft van commerciële aard; het verzamelen van E-mailadressen van gebruikers en/of adverteerders. Meer informatie over ons gebruik van persoonsgegevens vind je op de pagina Privacybeleid.

• Artikel 9. – Beveiliging

9.1 Proud to Share spant zich naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en legt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

9.2 Proud to Share is echter niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website wordt gemaakt.

• Artikel 10. – Sites en diensten van derden

10.1 De website en advertenties kunnen verwijzingen bevatten (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Proud to Share heeft geen zeggenschap over deze websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van
deze websites.

10.2 Indien en voorzover gebruik wordt gemaakt van diensten van externe dienstverleners zijn de voorwaarden en privacyregels van deze dienstverleners van toepassing. Proud to Share is niet verantwoordelijk voor de rechtshandelingen c.q. het beleid van deze dienstverleners.

• Artikel 11. – Reageren

11.1 Het reageren op geadverteerde producten via de website geschiedt vrijblijvend en dient als een mogelijkheid voor adverteerder en gebruiker om tot elkaar te komen. Het uiteindelijk tot stand komen van een Overeenkomst vindt plaats in direct contact tussen adverteerder en gebruiker. Proud to Share is daarbij op geen enkele wijze partij.

11.2 Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat op advertenties wordt gereageerd als de gebruiker niet werkelijk geïnteresseerd is. Misbruik van het reageren op advertenties op de website wordt niet getolereerd en heeft uitsluiting van gebruik tot gevolg.

• Artikel 12. – Uitsluiting

12.1 Proud to Share behoudt zich het recht voor om adverteerders en gebruikers uit te sluiten van elk gebruik van de website indien op enigerlei wijze in strijd wordt gehandeld met de wet, de openbare orde, de goede zeden en/of de onderhavige Algemene Voorwaarden. 

12.2 Bedoelde uitsluiting geschiedt onverminderd het recht van Proud to Share om rechtsmaatregelen te nemen en/of schadevergoeding te vorderen.

• Artikel 13. – Intellectuele eigendom

13.1 Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto ́s, beeld- en/of
geluidsmateriaal, formats, software, merken en domeinnamen, berusten bij Proud to Share respectievelijk haar licentiegevers. 

13.2 Het is gebruikers en adverteerders verboden om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen danwel ter beschikking te stellen (middels deeplinken of anderszins) zonder toestemming van Proud to Share uitgezonderd het in algemene zin linken naar de website en het verwijzen naar een advertentie door middel van de ‘Stuur naar vriend(in)’ link.

• Artikel 14. – Slotbepalingen

14.1 Nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden zal geen effect hebben op de verbindendheid van de overige bepalingen. 

14.2 Op de Overeenkomst tussen Proud to Share en de adverteerder is Nederlands recht van toepassing. Alle uit deze Overeenkomst voortvloeiende geschillen die niet in goed onderling overleg tot een oplossing kunnen worden gebracht zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Hilversum.

14.3 Deze Algemene Voorwaarden kunnen door Proud to Share worden gewijzigd. De gewijzigde voorwaarden zijn direct beschikbaar op de website. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn direct van toepassing.

• Alle rechten voorbehouden.
Proud to Share is niet aansprakelijk voor (gevolg) schade die voortkomt uit geplaatste advertenties.

Algemene voorwaarden Proud to Mail

Algemene Voorwaarden t.b.v. Proud to Mail!

ARTIKEL 1: DEFINITIES

De hierna met een beginhoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Overeenkomst de volgende betekenis:
Klant: de onderneming met wie Proud to Mail! de Overeenkomst heeft gesloten. Browser: bladerprogramma ten behoeve van gebruik van het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie.

Dienst: het beschikbaar stellen en houden van de Programmatuur op de Server. Documentatie: de handleidingen ten behoeve van het gebruik van de
Programmatuur.

Formulier: elektronisch document waarin een nadere specificatie van de Dienst is opgenomen en/of waarmee een opdracht voor de Dienst wordt geplaatst of
waarmee de Dienst wordt besteld of gereserveerd. 

Gebrek: aantoonbare afwijking in de Dienst ten opzicht van de daarvoor in de specificaties overeengekomen eigenschappen.
Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.

Proud to Mail!: Partij bij de Overeenkomst die de Dienst levert.

Overeenkomst: de Algemene Voorwaarden, alsmede het formulier en/of enige andere, conform de Algemene Voorwaarden rechtsgeldig op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing verklaarde bepaling of uiting. 

Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

Programmatuur: de Proud to Mail! softwareapplicatie.

Server: een door of ten behoeve van Proud to Mail! beheerde computer met daarop webserver programmatuur die bereikbaar is vanaf het Internet.

Systeem: het geheel van apparatuur en Programmatuur.

Website: iedere virtuele plaats op het World Wide Web of soortgelijke vormen van ontsluiten of beschikbaar stellen van informatie, door middel waarvan Producten en/of Diensten of informatie daarover ter beschikking wordt gesteld.

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten en op alle (rechts)handelingen tussen Proud to Mail! en Klant, ook wanneer die (rechts)handelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een Overeenkomst.

2.2 De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassingen op ieder gebruik door Klant van de Website.

2.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden uitgesloten.

2.4 Proud to Mail! is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Proud to Mail! zal Klant schriftelijk, elektronisch of via haar website:
www.thatsmail.nl van de wijzigingen van de Algemene Voorwaarden in kennis stellen. De wijzigingen treden één (1) maand na de in kennisstelling in werking.

ARTIKEL 3: COMMUNICATIE

3.1 Iedere communicatie tussen Proud to Mail! en Klant kan elektronisch geschieden behoudens voor over in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

3.2 De door Proud to Mail! ontvangen of opgeslagen versie van de desbetreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Klant.

3.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van aflevering- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de emailbox van Klant, komt dit voor risico van Klant, ook indien de e-mailbox bij een derde is gehuisvest.

ARTIKEL 4: TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

4.1 Uitingen van Proud to Mail! met betrekking tot het ter beschikking stellen van de Dienst gelden als uitnodiging tot het doen van een aanbod. Tenzij een aparte schriftelijke overeenkomst wordt gesloten, komt de Overeenkomst tot stand door de bevestiging van Proud to Mail! van de bestelling van Klant. Bevestiging kan elektronisch (bijvoorbeeld via de Website van Proud to Mail! (www.thatsmail.nl), per e-mail, sms of middels vergelijkbare technologieën of, indien zulke is overeengekomen, schriftelijk (per fax of brief) plaatsvinden.

4.2 Alle door Proud to Mail! genoemde (leverings-) termijnen worden naar beste weten, op grond van de gegevens die zij ontvangt van Klant, vastgesteld. De enkele overschrijding van een genoemde (leverings-) termijn brengt Proud to Mail! niet in verzuim.

ARTIKEL 5: OMSCHRIJVING VAN DE DIENST

5.1 Proud to Mail! zal Klant gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Proud to Mail! zal Klant binnen maximaal drie (3) werkdagen na
inwerkingtreding van de Overeenkomst de URL van de Server verstrekken, alsmede een gebruikersnaam en bijbehorend wachtwoord waarmee de Dienst door
Klant kan worden geconfigureerd en beheerd.

5.2 Proud to Mail! garandeert niet dat Klant te allen tijde gebruik kan maken van de Dienst en dat de Dienst juist, volledig en tijdig wordt geleverd. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefoonverbinding.

5.3 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient Klant zelf voor de installatie en implementatie van de Dienst zorg te dragen aan de hand van de daartoe door Proud to Mail! verstrekte documentatie. Proud to Mail! is niet aansprakelijk voor enige door Klant geleden schade welke het gevolg is van een onjuiste
installatie/implementatie van de Dienst door Klant.

5.4 Proud to Mail! heeft het recht de Programmatuur van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Proud to Mail! zal zich inspannen om eventuele fouten in de Programmatuur op te lossen, maar kan niet garanderen dat alle fouten worden hersteld. Omdat de Dienst aan meerdere afnemers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Klant van een bepaalde aanpassing af te zien. De Documentatie van de huidige versie van de Programmatuur zal op de Server steeds in elektronische vorm beschikbaar zijn.

5.5 Artikel 5.4 geldt niet voor Programmatuur die Proud to Mail! aan derden betrekt, behoudens het bepaalde in de eerste zin van artikel 5.4. Voor het gebruik
en het onderhoud van die Programmatuur kan Proud to Mail! nimmer worden aangesproken tot meer of anders dan geldt in de relatie tussen Proud to Mail! en zijn desbetreffende toeleverancier.

ARTIKEL 6: ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE DIENST

6.1 Klant bepaalt welke informatie met behulp van de Dienst wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Proud to Mail! heeft geen kennis van die informatie. Klant is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op rechten van derden. Proud to Mail! aanvaardt geen enkele
aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is en/of onrechtmatig is verspreid.

6.2 Mocht Proud to Mail! kennis hebben of tot het besef komen dat informatie die Klant met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Proud to Mail! prompt handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe onmogelijk te maken. In geen geval zal Proud to Mail! aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit dat handelen en er is geen restitutie van betaalde gelden mogelijk.

6.3 Klant moet de door Proud to Mail! aan Klant verstrekte gebruikersnamen en wachtwoorden geheim houden. Proud to Mail! is niet aansprakelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een gebruiker die zich aanmeldt met de gebruikersnaam en het wachtwoord van Klant daadwerkelijk die Klant is. Zodra Klant weet of reden heeft te vermoeden dat gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden, moet Klant Proud to Mail! daarvan op de hoogte stellen, onverminderd de eigen verplichting van Klant om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen.

6.4 Het in deze Algemene Voorwaarden verleende gebruiksrecht met betrekking tot de Programmatuur en Documentatie mag uitsluitend worden gebruikt ten behoeven van eigen bedrijfs- of beroepsactiviteiten van Klant, doch nooit zodanig dat dit leidt of zou kunnen leiden tot enige vorm van –al of niet commerciële – exploitatie van de Dienst of enig gedeelte daarvan door Klant of een derde.

6.5 Het is Klant niet toegestaan de Dienst of exemplaren daarvan of gebruiksrechten daarvoor, in welke vorm dan ook, af te geven of over te dragen aan
of op welke wijze dan ook beschikbaar te maken voor enige derde, deze met enig beperkt recht te bezwaren of deze in te brengen in enige vennootschap of enig samenwerkingsverband.

6.6 Het is Klant niet toegestaan de Dienst alsmede de dragers waarop deze is vastgelegd te verkopen, te verhuren, te sublicentiëren, te vervreemden of daarop beperkte rechten te verlenen of op welke wijze of voor welke doel dan ook ter beschikking van een derde te stellen, een derde al dan niet op afstand toegang te geven tot de Dienst of de Dienst bij een derde ter hosting onder te brengen, ook niet indien de betreffende derde de Dienst uitsluitend ten behoeve van Klant gebruikt. Klant zal de Dienst niet wijzigen anders dan in het kader van het herstellen van fouten. Klant zal de Dienst niet gebruiken in het kader van de verwerking van gegevens ten behoeven van derden.

6.7 De broncode van de Programmatuur wordt niet aan de Klant ter beschikking gesteld, ook niet indien Klant bereid is voor deze terbeschikkingstelling een
financiële vergoeding te voldoen. Klant erkent dat de broncode een vertrouwelijk karakter heeft en dat deze bedrijfsgeheimen van Proud to Mail! bevat.

ARTIKEL 7: BIJZONDERE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK VAN DE DIENST

De Klant is volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle informatie die hij aan Proud to Mail! ter beschikking stelt of via een Dienst van Proud to Mail!
verspreidt, openbaar maakt of anderszins distribueert. De Klant garandeert dat de inhoud van de door hem geleverde informatie dan wel het gebruik van de Dienst niet:

a) In strijd is met de geldende wet- en regelgeving;
b) In strijd is met de Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden;
c) In strijd is met de door Proud to Mail! gegeven redelijke richtlijnen en
aanwijzigingen;
d) De systemen door Proud to Mail! en/of overige klanten of internetgebruikers
schade toebrengt of hindert;
e) anderszins onrechtmatig is; of
f) de belangen en goede naam van Proud to Mail! zal schaden.

ARTIKEL 8: MEDEWERKING KLANT

8.1 Klant zal Proud to Mail! steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen verschaffen en alle medewerking verlenen.

8.2 Klant is verantwoordelijk voor het gebruik en de toepassing in zijn organisatie van zijn apparatuur, de Programmatuur, de Documentatie en de Dienst alsmede voor de controle- en beveiligingsprocedures en een adequaat systeembeheer.

8.3 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet,
niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Proud to Mail! staan of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft Proud to Mail!, onverminderd overige rechten, het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten. Proud to Mail! is gerechtigd de hierdoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, dan wel de Overeenkomst (partieel) te ontbinden. 

ARTIKEL 9: ONDERHOUD
9.1 Proud to Mail! behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de
computersystemen van Proud to Mail!. Proud to Mail! mag hiertoe, onder meer, bestanden controleren (waaronder ook binnengekomen en uitgaande emailberichten) op signalen van onveilige of illegale handelingen, computeraanvallen en computervirussen.

9.2. Proud to Mail! zal een dergelijke buitengebruikstelling zo veel mogelijk buiten kantooruren om laten plaatsvinden en Klant tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Proud to Mail! zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schadevergoeding jegens Klant gehouden zijn.

ARTIKEL 10: ONDERSTEUNING

10.1 Proud to Mail! zal Klant online ondersteunen bij gebruik van de Dienst. De ondersteuning wordt verleend via een support forum op de website van Proud to Mail!. Middels dit forum kan Klant vragen stellen. Proud to Mail! zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Proud to Mail! kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden.

10.2 Tenzij anders overeengekomen in een aparte overeenkomst, zal Proud to Mail! geen support werkzaamheden verrichten op de bedrijfslocatie van Klant.

10.3 Voor ondersteuning op het gebied van ontwerpen, teksten en campagnebeheer kan Klant partners van Proud to Mail! inschakelen.

ARTIKEL 11: PRIJZEN EN BETALING

11.1 Klant betaalt voor de door Klant bestelde Diensten die in op het opdrachtformulier vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de door Klant aangegeven wijze, onverminderd het bepaalde in 11.5. 

11.2 Prijzen zijn exclusief BTW en andere overheidsheffingen. De op de Website en in reclame vermelde prijzen kunnen zonder voorafgaande aankondiging worden gewijzigd.

11.3 In geval van betaling tegen factuur en Proud to Mail! die mogelijkheid biedt, dient Klant binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de factuur te betalen, tenzij door Proud to Mail! een andere termijn is vermeld. Een elektronisch verzonden factuur wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending. Per post verzonden facturen worden geacht te zijn ontvangen binnen twee (2) dagen na poststempel in de Benelux en binnen vijf (5) dagen na poststempel in andere landen.

11.4 In geval van te late betaling heeft Proud to Mail! het recht: 1) zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is, de wettelijke rente in
rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatsvinden tot de datum waarop het verschuldigde door Proud to Mail! is ontvangen; en 2) na ingebrekestelling de vordering ter incasso over te dragen aan een derde. Klant zal alle kosten vergoeden die Proud to Mail! en deze derde moeten maken om het verschuldigde te incasseren, met inbegrip van onder meer kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, dat laatste met een minimum van vijftien (15) procent van de uitstaande som, dat laatste behoudens voor zover zulks (gezien de hoogte van de uitstaande som) naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Een ingebrekestelling mag elektronisch worden verzonden als Klant heeft gekozen voor een elektronisch betaling dan wel betaling heeft plaatsgevonden na ontvangst van een elektronisch verzonden factuur.

11.5 Proud to Mail! behoudt zich het recht voor een andere wijze van betaling te verlangen dan door Klant aangegeven, zonder opgave van redenen.

11.6 Alle betalingen door Klant aan Proud to Mail! worden in mindering gebracht op de oudste nog openstaande facturen van Klant, ongeacht enige aanduiding op de facturen door Klant.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

12.1 De intellectuele Eigendomsrechten op alle Programmatuur die Proud to Mail! in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij Proud to Mail! of bij de derde van wie Proud to Mail! het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Programmatuur aan Klant ter beschikking te stellen. Proud to Mail! verleent hierbij aan Klant uitsluitend een gebruiksrecht dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, tenzij zulks in de Overeenkomst expliciet anders of afwijkend is bepaald.

12.2 Indien naar het oordeel van Proud to Mail! aannemelijk is dat komt vast te staan dat door Proud to Mail! onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde
Programmatuur inbreuk maakt op enig recht van een derde, is Proud to Mail! gerechtigd, naar eigen keuze, 1) zorg te dragen dat Klant gebruik kan blijven
maken van de ter beschikking gestelde Programmatuur, of 2) de levering van de desbetreffende Dienst te staken tegen betaling van een redelijke vergoeding voor het gebruik daarvan en eventueel terugbetaling van het meerdere, of 3) naar het redelijke oordeel van Proud to Mail! gelijkwaardige Programmatuur ter
beschikking te stellen. Iedere verdergaande aansprakelijkheid, verplichting tot verdere nakoming of verplichting tot schadevergoeding is hiermee uitgesloten.

12.3 Klant staat ervoor in dat hij, indien en voor zover door hem in het kader van de Overeenkomst aan Proud to Mail! materialen of gegevens ter beschikking
worden gesteld, daartoe gerechtigd is en dat deze materialen en gegevens geen inbreuk maken op de rechten van derden. Klant zal Proud to Mail! vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of betwerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

12.4 Klant mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende op Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen van of wijzigen in geleverde Programmatuur. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

12.5 Klant is nimmer bevoegd om enig recht betreffende een object dat identiek is aan of verwarmingswekkend overeenstemt met enig object dat onderwerp is van enig Intellectueel Eigendomsrecht dat aan Proud to Mail! of dienst licentiegevers toebehoort, te registreren of een aanvraag daartoe in te dienen.

12.6 Het is Klant niet toegestaan om een domeinnaam te gebruiken of aan te vragen die identiek is aan of verwarringwekkend overeenstemt met enig object dat onderwerp is van enig Intellectueel Eigendomsrecht dat aan Proud to Mail! of dienst licentiegevers toebehoort.

12.7 Behoudens voor zover dwingendrechtelijk toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag Klant ter beschikking gestelde Programmatuur niet
verveelvoudigen, decompileren of daarop reversengineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks) beperkingen van
Programmatuur te verwijderen of te omzeilen. Het is Klant toegestaan bij wet of in de Overeenkomst, mag Klant ter beschikking gestelde Programmatuur niet
verveelvoudigen, decompileren of daarop reversengineering toepassen. Voorts is het niet toegestaan beveiligingen of technische (gebruiks)beperkingen van
Programmatuur te verwijderen of te omzeilen. Het is Klant toegestaan van ter beschikking gestelde Programmatuur een back-up exemplaar te maken dat identiek is aan het origineel mits dit dezelfde merken, handelsnamen en auteursrechtaanduidingen bevat als het originele exemplaar.

12.8 Proud to Mail! vrijwaart Klant tegen aanspraken van derden dat onder de Overeenkomst geleverde Diensten inbreuk maken op Intellectuele
Eigendomsrechten of anderszins onrechtmatig zijn, op voorwaarden dat Klant Proud to Mail! onverwijld informeert van het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Klant Proud to Mail! de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voor zover nodig verleent Klant hierbij aan Proud to Mail! een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Klant verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan Proud to Mail! die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringverplichting aan Proud to Mail! vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de geleverde Diensten die door Klant of namens Klant door een derde zijn verricht, door gebruik van Programmatuur in combinatie met niet door Proud to Mail! geleverde Programmatuur of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de geleverde Diensten zijn ontwikkeld en bedoeld.

ARTIKEL 13: PRIVACY

13.1 Het gebruik van de Dienst brengt verwerking van persoonsgegevens met zich mee. Proud to Mail! fungeert hierbij als bewerker. In die hoedanigheid zal Proud to Mail! zich houden aan alle op haar rustende wettelijke verplichtingen. Door het aangaan van deze overeenkomst geeft Klant Proud to Mail! opdracht om de persoonsgegevens te verwerken in het kader van de Dienst. Andere verwerkingen zal Proud to Mail! alleen uitvoeren in opdracht van Klant of als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

13.2 Klant garandeert dat hij de persoonsgegevens die hij voor de Dienst gebruikt op rechtmatige wijze heeft verkregen en verwerkt. Klant vrijwaart Proud to Mail! tegen claims van derden voor schade beweerdelijk veroorzaakt door wederrechtelijke verwerking of door enige daad die onverenigbaar is met geldende
Nederlandse privacywetgeving en welke aan Klant is toe te rekenen.

13.3 Alle medewerkers die handelen onder het gezag van Proud to Mail! en toegang hebben tot de persoonsgegevens, zullen geheimhouding betrachten ten
aanzien van de persoonsgegevens waarvan zij kennis nemen, tenzij een wettelijk voorschrijft hen tot mededeling verplicht.

13.4 Proud to Mail! zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen passend zijn, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten die ermee gemoeid zijn en zullen er mede op gericht zijn onnodige verzameling en verdere verwerking van persoonsgegevens te voorkomen.

ARTIKEL 14: GARANTIES

Gebreken welke door Klant aan Proud to Mail! worden gemeld in een periode van drie (3) maanden na de aanvang van de levering van de Dienst zullen door Proud to Mail!, naar dienst keuze, ofwel kosteloos worden hersteld ofwel worden vervangen, tenzij het ontstaan van deze Gebreken aan Klant valt toe te rekenen, dan wel de Overeenkomst ter zake al een regeling bevat. Voor Programmatuur geldt dat onvolkomenheden die het normale gebruik niet wezenlijk beperken, niet vallen onder deze garantie en voorts dat voor Programmatuur afkomstig van derden geldt dat Proud to Mail! nimmer tot meer of anders kan worden gehouden dan tot het hetgeen geldt in de relatie met de desbetreffende toeleveranciers van Proud to Mail!.

ARTIKEL 15: AANSPRAKELIJKHEID

15.1 Proud to Mail! is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen vervolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade.

15.2 De aansprakelijkheid van Proud to Mail! jegens Klant voor directe schade, uit welke hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks
gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door Klant aan Proud to Mail! betaalde vergoedingen (exclusief BTW).

15.3 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die Klant redelijkerwijs heeft moeten maken om de
tekortkoming van Proud to Mail! te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van Proud to Mail! wel aan de Overeenkomst beantwoord, alsmede de redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan met inachtneming van het bepaalde in artikel 12.8 vrijwaart Klant Proud to Mail! voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of Dienst.

15.4 De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Proud to Mail! of zijn werknemers.

ARTIKEL 16: OVERMACHT

16.1 Een Partij is niet gehouden tot het nakomen van een of meer verplichtingen indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan iedere situatie waarop de desbetreffende partij feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen, een en ander uitgezonderd verplichtingen tot betaling van geld. Onder overmacht voor Proud to Mail! wordt mede verstaan een niet toerekeningbare tekortkoming van toeleveranciers van Proud to Mail! en storingen in de internetverbindingen, hardware, telecommunicatie- en elektriciteitsnetwerken.

16.2 Zodra duidelijk is dat de overmachtsituatie langer dan drie (3) maanden zal duren, heeft de andere partij het recht deze Overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

ARTIKEL 17: GEHEIMHOUDING

17.1. Indien en voor zover bij de uitvoering van de Overeenkomst vertrouwelijke informatie van een Partij ter kennis komt van de andere Partij zal deze ontvangende Partij deze informatie alleen gebruiken voor het uitvoeren van deze Overeenkomst en toegang tot die informatie beperken tot personen die daarvan voor dat doel kennis moeten nemen. Partijen staan ervoor in dat deze personen door een arbeidsovereenkomst en/of een geheimhoudingsovereenkomst verplicht zullen zijn tot geheimhouding van deze vertrouwelijke informatie.

17.2 Onder vertrouwelijke informatie valt niet informatie die reeds openbaar was op het moment dat deze ter kennis kwam of naderhand is geworden, of die de ontvangende Partij ook van een derde heeft gekregen zonder dat daarbij een geheimhoudingsverplichting is opgelegd of deze derde daartoe verplicht is.

ARTIKEL 18: DUUR EN BEËINDIGING

18.1 De Overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en kan uitsluitend worden beëindigd zoals in deze Algemene Voorwaarden bepaald.

18.2 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde duur, wordt de Overeenkomst verlengd met een periode van telkens één (1) jaar, tenzij een Partij deze schriftelijk opzegt tegen het einde van de looptijd met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.

18.3 Onverminderd artikel 18.2 kan de ene partij, zonder ingebrekestelling en zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij
aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, de Overeenkomst met de andere Partij ontbinden, indien;

a) de andere Partij surseance van betaling of haar faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten haar vermogen beslag wordt gelegd;

b) de andere Partij haar activiteiten staakt, ophoudt haar statutaire doel na te streven, tot liquidatie besluit, anderszins haar rechtspersoonlijkheid verliest.

18.4 Onverminderd artikel 18.2, 18.3 is Proud to Mail! gerechtigd de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder uit hoofde daarvan tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven, met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst, de Overeenkomst met Klant te
ontbinden, indien: Klant in strijd handelt met de verplichtingen voortvloeiend uit de volgende artikelen van deze Algemene Voorwaarden:

– Artikel 12 Intellectuele Eigendomsrechten;
– Artikel 7 Bijzondere Voorwaarden voor gebruik van de Dienst;
– Artikel 17 Geheimhouding

18.5 Ingeval zich een ontbinding voordoet als bedoeld in lid 3,4 van dit artikel zijn alle vorderingen van de ontbindende Partij op de andere Partij onmiddellijk en in het geheel opeisbaar. De andere Partij is verplicht de nodige maatregelen te nemen teneinde de ontbindende Partij in de gelegenheid te stellen haar rechten te effectueren.

18.6 Direct na de beëindiging van de Overeenkomst retourneert Klant alle exemplaren van de Programmatuur en Documentatie die in het kader van de
Overeenkomst door Proud to Mail! aan Klant ter beschikking zijn gesteld. Proud to Mail! zal materialen die in eigendom zijn van Klant na beëindiging van de
Overeenkomst ook retourneren.

18.7 Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn de ontbinding of opzegging van de Overeenkomst te overleven blijven na opzegging of ontbinding volledig van kracht. Hieronder vallen, onder meer, de volgende verplichtingen;

– betaling van openstaande bedragen;
– geheimhouding
– Intellectuele Eigendomsrechten
– aansprakelijkheid

ARTIKEL 19: OPSCHORTING

Proud to Mail! is gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst, geheel of gedeeltelijk, op te schorten indien Klant tekortschiet in de nakoming van zijn
verplichtingen uit deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, dan wel indien Proud to Mail! gegronde vrees heeft om aan te nemen dat Klant niet
(volledig) aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen, onverminderd enig ander aan Proud to Mail! toekomend recht.

ARTIKEL 20: WIJZIGINGEN EN AANVULLINGEN

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en/of elektronisch worden overeengekomen. Een en ander geldt als een bewijsovereenkomst. Indien een wijziging en/of aanvulling als bedoeld in dit artikellid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging of aanvulling slechts voor de desbetreffende Overeenkomst.

ARTIKEL 21: VARIA, TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

21.1 Op deze Algemene Voorwaarden, alsmede op alle Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. De regeling met betrekking tot algemene
voorwaarden in het Burgerlijk Wetboek blijft in de verhouding met Klant van buiten Nederland buiten toepassing.

21.2 Derden treden niet toe tot enige Overeenkomst tussen Proud to Mail! en Klant op basis van een derden beding in deze Algemene Voorwaarden of de
Overeenkomst.

21.3 De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken of uitlatingen van Proud to Mail! ter zake van het onderwerp van de Overeenkomst. Dit geldt als een bewijsovereenkomst.

21.4 Behoudens voor zover zulks naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn, zullen voor de uitleg van de Overeenkomst in eerste
instantie de onderlinge samenhang bezien, niet tot een in de gegeven omstandigheden redelijke uitleg kunnen leiden, zullen de redelijke (commerciële)
bedoelingen van partijen als maatstaf gelden bij de uitleg. Tegenbewijs tegen niet prima facie onduidelijke bewoordingen, alsmede bewijs gericht op andere
uitlegbronnen dan de redelijke commerciële bedoelingen van partijen, is niet toegestaan. Het in dit artikellid bepaalde geldt als een bewijsovereenkomst.

21.5 Proud to Mail! mag bij de uitvoering van de Overeenkomst naar eigen inzicht derden inschakelen.

21.6 Proud to Mail! mag rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst overdragen naar (i) aan een groepsmaatschappij (ii) krachtens verkoop of levering
van alle praktische alle activa van de Proud to Mail! of (iii) krachtens een financiering, fusie of reorganisatie van Proud to Mail!.

21.7 Mocht enige, naar het redelijk oordeel van Proud to Mail! wezenlijke, bepaling in deze Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst nietig of anderszins
onafdwingbaar zijn, dan heeft Proud to Mail! het recht om de overige inhoud van de Overeenkomst te vernietigen, behoudens voor zover zulks in de gegeven
omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

21.8 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Partijen ter keuze van de dag vaarderende of verzoekende partij worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van haar woonplaats, dan wel aan een andere op grond van nationale of internationale rechtsregels bevoegde rechter.

21.9 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) wordt nadrukkelijk uitgesloten